แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล CHUA HAH SENG FOOD PRODUCT CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105534120206
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 12018/2534
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 ธ.ค. 2534 (30 ปี 6 เดือน 17 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 100,000,000
มูลค่าบริษัท 418,353,821 บาท (418.35% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ผลิตน้ำพริกเผา
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

บี.เค.วาย. จำกัด

อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด

ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

เค.อาร์.เอส.สไปร์ซี่ ฟู้ดส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 6,8873,5692,44313,684
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,6991,3599354,187
กรุงเทพมหานคร 3,3932,1621,5167,532
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

4,6492,7641,9589,892
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

20131129

เครดิตทางการค้า บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 6,8873,5692,44313,684
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,6991,3599354,187
กรุงเทพมหานคร 3,3932,1621,5167,532
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

4,6492,7641,9589,892
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

20131129

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม CHUA HAH SENG FOOD PRODUCT CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น CHUA HAH SENG FOOD PRODUCT CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

259 ตรอกอิศรานุภาพ ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

259 ตรอกอิศรานุภาพ ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้