แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท บี.เค.วาย. จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท บี.เค.วาย. จำกัด

ชื่อนิติบุคคล B.K.Y. COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535004293
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 428/2535
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 ม.ค. 2535 (30 ปี 11 เดือน 11 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท บี.เค.วาย. จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 170,000,000
มูลค่าบริษัท 278,955,578 บาท (164.09% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตขนมต่างๆซื้อมาขายไปขนมต่างๆ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

คาร์ติโน เจลาติน จำกัด

สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด

เทียนชาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เคพีฟู้ดส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท บี.เค.วาย. จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เครดิตทางการค้า บริษัท บี.เค.วาย. จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท บี.เค.วาย. จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม B.K.Y. COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น B.K.Y. COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท บี.เค.วาย. จำกัด

93/9 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม2 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท บี.เค.วาย. จำกัด

93/9 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม2 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้