แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท พี.วี.เอส.- 95 วิศวกรรมสากล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท พี.วี.เอส.- 95 วิศวกรรมสากล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PVS-95 INTERNATIONAL ENGINEERING CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538075612
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (1)1656/2538
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 27 มิ.ย. 2538 (28 ปี 8 เดือน 16 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท พี.วี.เอส.- 95 วิศวกรรมสากล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 10,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

39,705,941 บาท (397.06% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) F : การก่อสร้าง
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 42101 : การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ รับเหมาบำรุงทางหลวงทุกชนิด
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

สยามนนท์ เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

เอสพี ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เอ ซี เจ. คอนสตรัคชั่น

สุนทรภัณฑ์การโยธา จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท พี.วี.เอส.- 95 วิศวกรรมสากล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : F

F : การก่อสร้าง

TSIC : 42101

42101 : การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์

เครดิตทางการค้า บริษัท พี.วี.เอส.- 95 วิศวกรรมสากล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท พี.วี.เอส.- 95 วิศวกรรมสากล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : F

F : การก่อสร้าง

TSIC : 42101

42101 : การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PVS-95 INTERNATIONAL ENGINEERING CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PVS-95 INTERNATIONAL ENGINEERING CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท พี.วี.เอส.- 95 วิศวกรรมสากล จำกัด

3 ซอยโชคชัย 4 ซอย 78 แยก 9 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท พี.วี.เอส.- 95 วิศวกรรมสากล จำกัด

3 ซอยโชคชัย 4 ซอย 78 แยก 9 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้