แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท กริโฟลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท กริโฟลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล GRIFOLS (THAILAND) LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538104159
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 2144/2538
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 1 ก.ย. 2538 (26 ปี 10 เดือน 5 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท กริโฟลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,500,000
มูลค่าบริษัท 316,921,192 บาท (12676.85% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
วัตถุประสงค์ การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

คลาย จำกัด

กูตูร์

คี ไลฟ์ ออฟ เอ็นไซม์ จำกัด

กนกนภา อุตสาหกรรม จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท กริโฟลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 151,13491,50849,805164,333
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 45,93729,98418,26152,235
กรุงเทพมหานคร 51,99128,23116,94155,873
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

77,55944,16626,53283,536
TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

794492294893

เครดิตทางการค้า บริษัท กริโฟลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท กริโฟลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 151,13491,50849,805164,333
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 45,93729,98418,26152,235
กรุงเทพมหานคร 51,99128,23116,94155,873
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

77,55944,16626,53283,536
TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

794492294893

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม GRIFOLS (THAILAND) LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น GRIFOLS (THAILAND) LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท กริโฟลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 21 ห้อง 3-2,4-5 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท กริโฟลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 21 ห้อง 3-2,4-5 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้