แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เจ ซัมมิท จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เจ ซัมมิท จำกัด

ชื่อนิติบุคคล J SUMMIT CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538114928
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (3)2209/2538
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 26 ก.ย. 2538 (26 ปี 8 เดือน 12 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เจ ซัมมิท จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,110,000
มูลค่าบริษัท 71,509,058 บาท (1399.39% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 32501 : การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม)
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

คงศักดิ์เอ็กซเรย์การแพทย์อุตสาหกรรม จำกัด

โนวาเมดิค จำกัด

เค-ที ออพติค จำกัด

พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เจ ซัมมิท จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 37,6048,9547,26444,501
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 9,9693,0542,42610,885
กรุงเทพมหานคร 15,4204,9694,13521,949
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

23,3726,6885,61630,530
TSIC : 32501

32501 : การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม)

46251763

เครดิตทางการค้า บริษัท เจ ซัมมิท จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เจ ซัมมิท จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 37,6048,9547,26444,501
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 9,9693,0542,42610,885
กรุงเทพมหานคร 15,4204,9694,13521,949
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

23,3726,6885,61630,530
TSIC : 32501

32501 : การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม)

46251763

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม J SUMMIT CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น J SUMMIT CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เจ ซัมมิท จำกัด

62/39 หมู่ที่ 1 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เจ ซัมมิท จำกัด

62/39 หมู่ที่ 1 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้