แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอส แอนด์ ซี สแน็ค จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอส แอนด์ ซี สแน็ค จำกัด

ชื่อนิติบุคคล S & C SNACK COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105539073281
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (3)1334/2539
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 2 ก.ค. 2539 (26 ปี 5 เดือน 5 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอส แอนด์ ซี สแน็ค จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 4,950,000
มูลค่าบริษัท 32,794,626 บาท (662.52% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ปลาหมึกปรุงรส
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เจ เอ็มไพร์ จำกัด

เอ เอส พี อินเตอร์ฟูด จำกัด

กามเทพ ฟู้ดส์ จำกัด

ส. มหาชัย ลูกชิ้นปลา จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอส แอนด์ ซี สแน็ค จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ระยอง
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10794

10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย

เครดิตทางการค้า บริษัท เอส แอนด์ ซี สแน็ค จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอส แอนด์ ซี สแน็ค จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ระยอง
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10794

10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม S & C SNACK COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น S & C SNACK COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอส แอนด์ ซี สแน็ค จำกัด

9 หมู่ที่ 1 ซอยวัดเขายายชุม ถนนสุขุมวิท ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ที่อยู่ บริษัท เอส แอนด์ ซี สแน็ค จำกัด

9 หมู่ที่ 1 ซอยวัดเขายายชุม ถนนสุขุมวิท ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้