แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THANACHART INSURANCE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105540060091
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 869/2540
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 26 มิ.ย. 2540
สถานภาพกิจการ แปรสภาพเป็น ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2550 , 2551 , 2552 , 2553 , 2554
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 740,000,000
มูลค่าบริษัท 1,831,151,101 บาท (247.45% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 65120 : การประกันวินาศภัย

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การประกันวินาศภัย

อันดับธุรกิจ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : K

K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

TSIC : 65120

65120 : การประกันวินาศภัย

เครดิตทางการค้า บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : K

K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

TSIC : 65120

65120 : การประกันวินาศภัย

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THANACHART INSURANCE COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THANACHART INSURANCE COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด

999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 2-3,5, 999/2 ชั้น 4, 999/3 ชั้น 4 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด

999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 2-3,5, 999/2 ชั้น 4, 999/3 ชั้น 4 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้