แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ซันนีสแน็ค พลัส จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ซันนีสแน็ค พลัส จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SUNNY SNACK PLUS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105540075667
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (2)1668/2540
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 22 ส.ค. 2540 (24 ปี 5 เดือน 14 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0816951231
อีเมล sarinya.la@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ซันนีสแน็ค พลัส จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 597,744 บาท (59.77% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ขายผลไม้อบแห้ง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ตาตั้ม ฟรุ๊ต แอนด์ ดับเบิ้ลเอส

บานาน่า โฮม จำกัด

มังกัสโต้ จำกัด

ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ซันนีสแน็ค พลัส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 387,826481,943285,448462,355
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 57,25260,33640,07461,964
กรุงเทพมหานคร 152,670181,55190,507174,420
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

233,637275,890144,155261,951
TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

295466192372

เครดิตทางการค้า บริษัท ซันนีสแน็ค พลัส จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ซันนีสแน็ค พลัส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 387,826481,943285,448462,355
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 57,25260,33640,07461,964
กรุงเทพมหานคร 152,670181,55190,507174,420
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

233,637275,890144,155261,951
TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

295466192372

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SUNNY SNACK PLUS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SUNNY SNACK PLUS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ซันนีสแน็ค พลัส จำกัด

18/1 ซอยรามอินทรา 65 ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ซันนีสแน็ค พลัส จำกัด

18/1 ซอยรามอินทรา 65 ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้