แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท นอร์ธ สาธรโฮลดิ้งส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท นอร์ธ สาธรโฮลดิ้งส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล NORTH SATHORN HOLDINGS CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105541050561
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 756/2541
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 14 ส.ค. 2541 (25 ปี 3 เดือน 29 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท นอร์ธ สาธรโฮลดิ้งส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,247,920
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

1,392,103,125 บาท (111553.88% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 64202 : กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การลงทุนในบริษัทอื่น
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

แปซิฟิค บีบีเอ (ประเทศไทย) จำกัด

แกร์เร็ตต์ โมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เอเซีย สตาร์ช โฮลดิ้ง จำกัด

วู้ดเวอร์คเอ็นเนอร์ยี จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท นอร์ธ สาธรโฮลดิ้งส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : K

K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

TSIC : 64202

64202 : กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

เครดิตทางการค้า บริษัท นอร์ธ สาธรโฮลดิ้งส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท นอร์ธ สาธรโฮลดิ้งส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : K

K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

TSIC : 64202

64202 : กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม NORTH SATHORN HOLDINGS CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น NORTH SATHORN HOLDINGS CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท นอร์ธ สาธรโฮลดิ้งส์ จำกัด

63 อาคารแอทธินีทาวเวอร์ ชั้น 34 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท นอร์ธ สาธรโฮลดิ้งส์ จำกัด

63 อาคารแอทธินีทาวเวอร์ ชั้น 34 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้