แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด

ชื่อนิติบุคคล CITY MEDICAL SUPPLY CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105541073587
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 1104/2541
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 24 พ.ย. 2541 (23 ปี 7 เดือน 11 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 10,000,000
มูลค่าบริษัท 24,180,480 บาท (241.8% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 32501 : การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม)
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่าย วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ดีดี เมดิคอล

ชาเมียร์เลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ซี.ซี.เค.เมดิคอล จำกัด

พาดา อินเตอร์เทรด จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 149,60590,81066,250163,638
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 17,85011,3409,11519,699
กรุงเทพมหานคร 50,46227,53322,49555,178
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

76,03043,46834,60882,841
TSIC : 32501

32501 : การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม)

1437855157

เครดิตทางการค้า บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 149,60590,81066,250163,638
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 17,85011,3409,11519,699
กรุงเทพมหานคร 50,46227,53322,49555,178
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

76,03043,46834,60882,841
TSIC : 32501

32501 : การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม)

1437855157

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม CITY MEDICAL SUPPLY CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น CITY MEDICAL SUPPLY CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด

147 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด

147 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้