แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สแน็คส์เฮ้าส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สแน็คส์เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SNACKS HOUSE CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542047423
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (3)874/2542
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 5 ก.ค. 2542 (22 ปี 11 เดือน 3 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สแน็คส์เฮ้าส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,200,000
มูลค่าบริษัท 11,861,937 บาท (988.49% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10791 : การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ
วัตถุประสงค์ ผลิต และจำหน่ายขนมขบเคี้ยว
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอส วี อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด

ฟิตโต้ กรุ๊ป จำกัด

บุญชัย ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

โฮชิ เดคคอร์ พลัส(ไทย) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท สแน็คส์เฮ้าส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 130,92292,79786,979148,263
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 26,12716,82615,82627,414
กรุงเทพมหานคร 51,95238,59136,38764,861
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

80,73958,91155,84694,620
TSIC : 10791

10791 : การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ

55364052

เครดิตทางการค้า บริษัท สแน็คส์เฮ้าส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สแน็คส์เฮ้าส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 130,92292,79786,979148,263
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 26,12716,82615,82627,414
กรุงเทพมหานคร 51,95238,59136,38764,861
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

80,73958,91155,84694,620
TSIC : 10791

10791 : การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ

55364052

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SNACKS HOUSE CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SNACKS HOUSE CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สแน็คส์เฮ้าส์ จำกัด

151,153,155 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 36 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท สแน็คส์เฮ้าส์ จำกัด

151,153,155 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 36 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้