แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด

ชื่อนิติบุคคล F & N UNITED CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542047946
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (3)885/2542
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 6 ก.ค. 2542 (23 ปี 1 เดือน 14 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,310,000,000
มูลค่าบริษัท -42,902,141 บาท (-3.27% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10503 : การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายไอศกรีม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ไมเนอร์ แดรี่ จำกัด

บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

จอมธนา จำกัด

บุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10503

10503 : การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น

เครดิตทางการค้า บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10503

10503 : การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม F & N UNITED CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น F & N UNITED CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด

95 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด

95 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้