แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อนิติบุคคล BUONO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107562000181
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 3 พ.ค. 2562 (3 ปี 9 เดือน 5 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่ แปรสภาพมาจาก บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0343319846
โทรสาร

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

034331828
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

om@buonthailand.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 300,000,000
มูลค่าบริษัท 385,327,713 บาท (128.44% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10503 : การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตไอศกรีมสำเร็จรูปแช่แข็ง
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ไมเนอร์ แดรี่ จำกัด

ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด

บุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นครปฐม
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10503

10503 : การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น

เครดิตทางการค้า บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นครปฐม
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10503

10503 : การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BUONO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BUONO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

104/2 หมู่ที่ 1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ที่อยู่ บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

104/2 หมู่ที่ 1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้