แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท จอมธนา จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท จอมธนา จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THE CHOM THANA CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125521000029
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) นบ.12
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 21 ก.พ. 2521 (44 ปี 11 เดือน 22 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท จอมธนา จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,155,060,700
มูลค่าบริษัท 1,416,779,465 บาท (122.66% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10503 : การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายไอศกรีมชนิดต่างๆ ทั้งในประเทศและส่งออก
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ไมเนอร์ แดรี่ จำกัด

เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด

บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท จอมธนา จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10503

10503 : การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น

เครดิตทางการค้า บริษัท จอมธนา จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท จอมธนา จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10503

10503 : การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THE CHOM THANA CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THE CHOM THANA CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท จอมธนา จำกัด

59 หมู่ที่ 7 ถนนปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท จอมธนา จำกัด

59 หมู่ที่ 7 ถนนปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้