แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

ชื่อนิติบุคคล NPP FOOD SERVICE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542094316
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (5)1760/2542
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 7 ธ.ค. 2542 (23 ปี 0 เดือน 7 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

081-6682681
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

ir@glocon.co.th

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 140,000,000
มูลค่าบริษัท 146,951,373 บาท (104.97% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10291 : การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยการอบแห้ง การรมควัน การทำเค็ม การหมักในน้ำเกลือ หรือน้ำส้มสายชู

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การผลิตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่แข็ง
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

น้ำปลาพื้นเมือง จำกัด

โชคสมุทรมารีน จำกัด

เอ็ม.อาร์.เจ.ฟู้ดส์ จำกัด

ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10291

10291 : การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยการอบแห้ง การรมควัน การทำเค็ม การหมักในน้ำเกลือ หรือน้ำส้มสายชู

เครดิตทางการค้า บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10291

10291 : การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยการอบแห้ง การรมควัน การทำเค็ม การหมักในน้ำเกลือ หรือน้ำส้มสายชู

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม NPP FOOD SERVICE COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น NPP FOOD SERVICE COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

109/4 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม2 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

109/4 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม2 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้