แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล CPF TRADING CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105543112865
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (5)2117/2543
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 7 ธ.ค. 2543
สถานภาพกิจการ แปรสภาพเป็น ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 800,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

2,272,150,000 บาท (284.02% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46311 : การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การขายส่งและขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด

พี.ดี.เอ็น.คอมเมอร์เชียล จำกัด

ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สหฟาร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46311

46311 : การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

เครดิตทางการค้า บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46311

46311 : การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม CPF TRADING CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น CPF TRADING CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

1 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 28,29,31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

1 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 28,29,31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้