แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม จำกัด

ชื่อนิติบุคคล EXPRESS TRAVEL & AGENCY COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105543113098
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (2)1595/2543
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 8 ธ.ค. 2543 (22 ปี 5 เดือน 27 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 76,259,141 บาท (1525.18% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 49323 : การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการประเภทขนส่งระหว่างประเทศ นายหน้าตัวแทน
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด

อาร์ ที เอ็น โลจิสติคส์ จำกัด

ฮะหลีอะกริเทรด จำกัด

168 เทรลเลอร์ทรานสปอร์ต จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : H

H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

TSIC : 49323

49323 : การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร

เครดิตทางการค้า บริษัท เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : H

H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

TSIC : 49323

49323 : การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม EXPRESS TRAVEL & AGENCY COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น EXPRESS TRAVEL & AGENCY COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม จำกัด

719 อาคาร เคพีเอ็น ชั้น 10 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม จำกัด

719 อาคาร เคพีเอ็น ชั้น 10 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้