แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล IN-SEASON FOODS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105544005345
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (5)93/2544
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 16 ม.ค. 2544 (21 ปี 10 เดือน 21 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 180,000,000
มูลค่าบริษัท 283,962,062 บาท (157.76% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ อาหารแช่แข็ง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

บางกอก มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด

เพียวฟู้ดส์ จำกัด

ฟู้ดฟาร์ม จำกัด

ยี่หนินอาหารแช่แข็ง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เครดิตทางการค้า บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม IN-SEASON FOODS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น IN-SEASON FOODS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด

365 หมู่ที่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ที่อยู่ บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด

365 หมู่ที่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้