แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท กัญจกร จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท กัญจกร จำกัด

ชื่อนิติบุคคล DANCHADON CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105544066255
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (2)975/2544
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 16 ก.ค. 2544 (20 ปี 10 เดือน 21 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท กัญจกร จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 7,034,792 บาท (703.48% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46599 : การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ค้าปลีกเครื่องจักรและอุปกรณ์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แม็กซ์เท็กซ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด

ฮงเส็ง 1955 จำกัด

วี.พี.เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส

นวไท เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท กัญจกร จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 162,55168,61281,198202,198
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 71,68522,45529,37567,991
กรุงเทพมหานคร 64,20030,00234,31485,545
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

100,03344,94252,466125,991
TSIC : 46599

46599 : การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

4,4331,7482,2174,722

เครดิตทางการค้า บริษัท กัญจกร จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท กัญจกร จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 162,55168,61281,198202,198
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 71,68522,45529,37567,991
กรุงเทพมหานคร 64,20030,00234,31485,545
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

100,03344,94252,466125,991
TSIC : 46599

46599 : การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

4,4331,7482,2174,722

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม DANCHADON CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น DANCHADON CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท กัญจกร จำกัด

23 ซอยเสนานิคม 1 ซอย 42 แยก 9 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท กัญจกร จำกัด

23 ซอยเสนานิคม 1 ซอย 42 แยก 9 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้