แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BANGKOK THAI RICE MERKET CO., LTD
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545071066
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 10254500661
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 10 ก.ค. 2545 (19 ปี 6 เดือน 26 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 2,728,605 บาท (136.43% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10611 : การสีข้าว
วัตถุประสงค์ ผลิตข้าวเคลือบสมุนไพร
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

โรงสีไฟพงษ์สวัสดิ์สระบุรี

โรงสีเที่ยงพิมล

เชียงรายข้าวหอม (1991) จำกัด

วี.เค.พี.ไรซ์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 119,738526,361285,654190,869
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 24,18966,38640,28032,819
กรุงเทพมหานคร 47,890202,72390,71381,465
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

74,028305,341144,361119,358
TSIC : 10611

10611 : การสีข้าว

609796660742

เครดิตทางการค้า บริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 119,738526,361285,654190,869
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 24,18966,38640,28032,819
กรุงเทพมหานคร 47,890202,72390,71381,465
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

74,028305,341144,361119,358
TSIC : 10611

10611 : การสีข้าว

609796660742

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BANGKOK THAI RICE MERKET CO., LTD

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BANGKOK THAI RICE MERKET CO., LTD

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด

554/9 ซอยไสวสุวรรณ บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด

554/9 ซอยไสวสุวรรณ บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้