แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จำกัด

ชื่อนิติบุคคล HATARI WIRELESS CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546007612
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 10254600079
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 20 ม.ค. 2546 (19 ปี 8 เดือน 24 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 100,000,000
มูลค่าบริษัท 225,325,266 บาท (225.33% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) J : ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 62023 : กิจกรรมการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ กิจกรรมการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

อินฟอร์ ซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด

ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

อันดับธุรกิจ บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : J

J : ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

TSIC : 62023

62023 : กิจกรรมการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์

เครดิตทางการค้า บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : J

J : ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

TSIC : 62023

62023 : กิจกรรมการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม HATARI WIRELESS CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น HATARI WIRELESS CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จำกัด

518/5 ชั้น 9 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จำกัด

518/5 ชั้น 9 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้