แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ที.ซี.ซี. ลิสซิ่ง แอนด์บิสซิเนส จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ที.ซี.ซี. ลิสซิ่ง แอนด์บิสซิเนส จำกัด

ชื่อนิติบุคคล T.C.C.LEASING AND BUSINESS CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547081999
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 0108754711877
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 17 มิ.ย. 2547 (19 ปี 8 เดือน 23 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ที.ซี.ซี. ลิสซิ่ง แอนด์บิสซิเนส จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 100,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

466,622,854 บาท (466.62% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 77305 : การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ บริการเช่าซื้อ (ลิสซิ่ง)และจำหน่ายรถขุด เครื่องจักรเกษตร
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

แมททีเรียล แฮนดลิ่ง บิซิเนส จำกัด

ล็อกไทย-ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย) จำกัด

แม็กซ์ ซานี่ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ที.ซี.ซี. ลิสซิ่ง แอนด์บิสซิเนส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : N

N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

TSIC : 77305

77305 : การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา

เครดิตทางการค้า บริษัท ที.ซี.ซี. ลิสซิ่ง แอนด์บิสซิเนส จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ที.ซี.ซี. ลิสซิ่ง แอนด์บิสซิเนส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : N

N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

TSIC : 77305

77305 : การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม T.C.C.LEASING AND BUSINESS CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น T.C.C.LEASING AND BUSINESS CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ที.ซี.ซี. ลิสซิ่ง แอนด์บิสซิเนส จำกัด

123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ห้องเลขที่ B2904 ชั้น 29 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ที.ซี.ซี. ลิสซิ่ง แอนด์บิสซิเนส จำกัด

123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ห้องเลขที่ B2904 ชั้น 29 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้