แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล ABBOTT MEDICAL (THAILAND) COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547136181
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 0108454723178
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 5 ต.ค. 2547 (17 ปี 9 เดือน 0 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 542,000,000
มูลค่าบริษัท 592,717,750 บาท (109.36% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
วัตถุประสงค์ จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

กริโฟลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อะไลน์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 9,3849,7844,1177,194
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,7072,3141,0471,103
กรุงเทพมหานคร 4,3985,3652,4504,267
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

6,1767,2673,2425,405
TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

911107150

เครดิตทางการค้า บริษัท แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 9,3849,7844,1177,194
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,7072,3141,0471,103
กรุงเทพมหานคร 4,3985,3652,4504,267
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

6,1767,2673,2425,405
TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

911107150

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ABBOTT MEDICAL (THAILAND) COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ABBOTT MEDICAL (THAILAND) COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 17 ยูนิต 1704 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 17 ยูนิต 1704 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้