แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอมธรรม จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอมธรรม จำกัด

ชื่อนิติบุคคล AIM DHRAM CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105549135425
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 17 พ.ย. 2549 (15 ปี 10 เดือน 18 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอมธรรม จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 45,000,000
มูลค่าบริษัท 261,412 บาท (0.58% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 56101 : การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

กรีนวัลเล่ คันทรีคลับ จำกัด

ห้องอาหารสีฟ้าทองหล่อ จำกัด

ที.ที.เอส.เบฟเวอร์เรจ จำกัด

เจ้เทย เนทีฟ ฟู้ด อินเตอร์เทรด จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอมธรรม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : I

I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

TSIC : 56101

56101 : การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร

เครดิตทางการค้า บริษัท เอมธรรม จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอมธรรม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : I

I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

TSIC : 56101

56101 : การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม AIM DHRAM CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น AIM DHRAM CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอมธรรม จำกัด

60/6-10 ถนนรองเมืองซอย 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เอมธรรม จำกัด

60/6-10 ถนนรองเมืองซอย 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้