แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เจ็น วาย ฟู้ด อินดัสทรี จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เจ็น วาย ฟู้ด อินดัสทรี จำกัด

ชื่อนิติบุคคล GEN-Y FOOD INDUSTRY COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552000101
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 5 ม.ค. 2552 (13 ปี 4 เดือน 17 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เจ็น วาย ฟู้ด อินดัสทรี จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 24,334,705 บาท (2433.47% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ผลิตอาหารแห้ง อาหารสด และอาหารแช่แข็งทุกชนิด ขายปลีก-ส่งอาหารแห้ง,สด และอาหารแช่แข็งทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

โอโว่ ฟู้ดเทค จำกัด

วันไทยฟู้ดส์ จำกัด

แอท ชิค จำกัด

ปารีส แบงคอก เบเกอรี่ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เจ็น วาย ฟู้ด อินดัสทรี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 13,23323,14018,71256,859
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 4,5756,2204,92413,166
กรุงเทพมหานคร 5,93011,7579,76927,369
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

8,53016,64513,85338,511
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

396147111

เครดิตทางการค้า บริษัท เจ็น วาย ฟู้ด อินดัสทรี จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เจ็น วาย ฟู้ด อินดัสทรี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 13,23323,14018,71256,859
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 4,5756,2204,92413,166
กรุงเทพมหานคร 5,93011,7579,76927,369
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

8,53016,64513,85338,511
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

396147111

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม GEN-Y FOOD INDUSTRY COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น GEN-Y FOOD INDUSTRY COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เจ็น วาย ฟู้ด อินดัสทรี จำกัด

656,658,660,662 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เจ็น วาย ฟู้ด อินดัสทรี จำกัด

656,658,660,662 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้