แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท นมจงมา 2559 จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท นมจงมา 2559 จำกัด

ชื่อนิติบุคคล NOMJONGMA 2559 COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105553060060
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 12 พ.ค. 2553 (11 ปี 8 เดือน 23 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท นมจงมา 2559 จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท -755,341 บาท (-75.53% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 56101 : การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
วัตถุประสงค์ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

อิตาลิโอ จำกัด

คาซ่า โปรเจคท์ จำกัด

คาเนคิ เจแปนนิส ฟู๊ด จำกัด

ฟิชเชอร์แมน แอนด์ มิเชล จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท นมจงมา 2559 จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 309,370359,921358,609454,275
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 10,5498,0038,51817,317
กรุงเทพมหานคร 122,469127,787163,668172,198
หมวดธุรกิจ : I

I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

188,747199,339217,316258,370
TSIC : 56101

56101 : การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร

5,3494,0684,0257,625

เครดิตทางการค้า บริษัท นมจงมา 2559 จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท นมจงมา 2559 จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 309,370359,921358,609454,275
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 10,5498,0038,51817,317
กรุงเทพมหานคร 122,469127,787163,668172,198
หมวดธุรกิจ : I

I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

188,747199,339217,316258,370
TSIC : 56101

56101 : การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร

5,3494,0684,0257,625

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม NOMJONGMA 2559 COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น NOMJONGMA 2559 COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท นมจงมา 2559 จำกัด

333 ซอยอินทมาระ16 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท นมจงมา 2559 จำกัด

333 ซอยอินทมาระ16 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้