แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ทรี ซีซั่น ฟรุ๊ตส์ อินดัสตรี้ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ทรี ซีซั่น ฟรุ๊ตส์ อินดัสตรี้ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล 3 SEASONS FRUIT INDUSTRY CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105553102463
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 23 ส.ค. 2553 (11 ปี 5 เดือน 10 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 02-3004285

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ทรี ซีซั่น ฟรุ๊ตส์ อินดัสตรี้ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 20,000,000
มูลค่าบริษัท 189,918,072 บาท (949.59% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด

มาลี อะกริเทค จำกัด

สยามแกรนด์ฟู้ด จำกัด

ไทยแอดวานซ์การเกษตร จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ทรี ซีซั่น ฟรุ๊ตส์ อินดัสตรี้ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 26,59211,46639,37017,581
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 7,6703,7178,6035,145
กรุงเทพมหานคร 11,1996,23718,7249,475
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

16,7108,50927,43312,596
TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2552010

เครดิตทางการค้า บริษัท ทรี ซีซั่น ฟรุ๊ตส์ อินดัสตรี้ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ทรี ซีซั่น ฟรุ๊ตส์ อินดัสตรี้ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 26,59211,46639,37017,581
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 7,6703,7178,6035,145
กรุงเทพมหานคร 11,1996,23718,7249,475
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

16,7108,50927,43312,596
TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2552010

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม 3 SEASONS FRUIT INDUSTRY CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น 3 SEASONS FRUIT INDUSTRY CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ทรี ซีซั่น ฟรุ๊ตส์ อินดัสตรี้ จำกัด

1069,1071,1073 ถนนพระราม 9 สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ทรี ซีซั่น ฟรุ๊ตส์ อินดัสตรี้ จำกัด

1069,1071,1073 ถนนพระราม 9 สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้