แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท บิซ โกลบอล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท บิซ โกลบอล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BIZ GLOBAL COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105553143267
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 พ.ย. 2553 (11 ปี 6 เดือน 14 วัน)
สถานภาพกิจการ เลิก
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 022943964

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท บิซ โกลบอล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 6,295,190 บาท (629.52% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 52292 : กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร)
วัตถุประสงค์ กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร)
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

มักกะฮ์ เอวีเอชั่น จำกัด

เอส ที เอส ชิปปิ้ง (2002) จำกัด

มากมี เทรดดิ้ง จำกัด

บั่นเซ่งหิ้น (1916) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท บิซ โกลบอล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 555,797495,419361,202166,291
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 24,10621,38917,0237,513
กรุงเทพมหานคร 221,335185,283136,91171,826
หมวดธุรกิจ : H

H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

328,556282,858209,212105,174
TSIC : 52292

52292 : กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร)

3,0542,7132,066852

เครดิตทางการค้า บริษัท บิซ โกลบอล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท บิซ โกลบอล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 555,797495,419361,202166,291
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 24,10621,38917,0237,513
กรุงเทพมหานคร 221,335185,283136,91171,826
หมวดธุรกิจ : H

H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

328,556282,858209,212105,174
TSIC : 52292

52292 : กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร)

3,0542,7132,066852

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BIZ GLOBAL COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BIZ GLOBAL COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท บิซ โกลบอล จำกัด

891/56 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท บิซ โกลบอล จำกัด

891/56 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้