แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล KNAUF GYPSUM (THAILAND) COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105554049159
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 7 เม.ย. 2554 (13 ปี 0 เดือน 20 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

คะแนนทางการเงิน

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,980,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

499,589,348 บาท (25.23% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 23954 : การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตแผ่นยิปซั่ม หรือผลิตภัณฑ์จากยิปซั่มผลิตโครงสร้างและโลหะสำหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม

อันดับธุรกิจ บริษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
สระบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 23954

23954 : การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์

เครดิตทางการค้า บริษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
สระบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 23954

23954 : การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KNAUF GYPSUM (THAILAND) COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KNAUF GYPSUM (THAILAND) COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด

80 หมู่ที่ 5 ถนนหนองปลากระดี่ ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี

ที่อยู่ บริษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด

80 หมู่ที่ 5 ถนนหนองปลากระดี่ ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้