แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จำกัด

ชื่อนิติบุคคล T.MAN PHARMA CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105554086933
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 1 ก.ค. 2554 (10 ปี 7 เดือน 3 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 100,000,000
มูลค่าบริษัท 331,600,569 บาท (331.6% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 21001 : การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค
วัตถุประสงค์ ผลิต จำหน่ายยา เวชภัณฑ์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ไบโอแลป จำกัด

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด

เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 5,72812,9249,9095,187
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,3344,0543,0641,737
กรุงเทพมหานคร 2,8496,9745,5043,216
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

3,8799,5567,5534,001
TSIC : 21001

21001 : การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค

25836225

เครดิตทางการค้า บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 5,72812,9249,9095,187
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,3344,0543,0641,737
กรุงเทพมหานคร 2,8496,9745,5043,216
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

3,8799,5567,5534,001
TSIC : 21001

21001 : การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค

25836225

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม T.MAN PHARMA CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น T.MAN PHARMA CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จำกัด

63 ชั้น 3 ซอยรัชดาภิเษก 14/1 ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จำกัด

63 ชั้น 3 ซอยรัชดาภิเษก 14/1 ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้