แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด

ชื่อนิติบุคคล FPC INDUSTRY COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556161762
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 4 ต.ค. 2556 (8 ปี 7 เดือน 27 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 120,000,000
มูลค่าบริษัท 209,210,922 บาท (174.34% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 23109 : การผลิตผลิตภัณฑ์แก้วอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องแก้ว พลาสติก ทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แก้วปราการ จำกัด

ไทย-เยอรมันสเปเชียลตี้กลาส จำกัด

บางกอก คริสตัล จำกัด

เอจีซี เทคโน กลาส (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 8,9806,5394,94212,083
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,3462,3631,7873,757
สมุทรปราการ 640514430894
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

5,9374,9203,8578,804
TSIC : 23109

23109 : การผลิตผลิตภัณฑ์แก้วอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

6247

เครดิตทางการค้า บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 8,9806,5394,94212,083
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,3462,3631,7873,757
สมุทรปราการ 640514430894
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

5,9374,9203,8578,804
TSIC : 23109

23109 : การผลิตผลิตภัณฑ์แก้วอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

6247

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม FPC INDUSTRY COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น FPC INDUSTRY COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด

817 หมู่ที่ 4 ซอย14บี นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด

817 หมู่ที่ 4 ซอย14บี นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้