แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ซีที กลาส จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ซีที กลาส จำกัด

ชื่อนิติบุคคล CT GLASS CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745554002203
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 พ.ค. 2554 (11 ปี 0 เดือน 22 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ซีที กลาส จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 20,000,000
มูลค่าบริษัท 44,217,125 บาท (221.09% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 23109 : การผลิตผลิตภัณฑ์แก้วอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ การผลิต ผลิตภัณฑ์แก้ว
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แก้วปราการ จำกัด

ไทย-เยอรมันสเปเชียลตี้กลาส จำกัด

พ้อตเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

นาโน มิเรอร์ อินดัสทรี้ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ซีที กลาส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 15,5229,5987,72835,111
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5,1893,2462,5509,096
สมุทรสาคร 5322592071,085
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

9,9497,1415,94324,336
TSIC : 23109

23109 : การผลิตผลิตภัณฑ์แก้วอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

97610

เครดิตทางการค้า บริษัท ซีที กลาส จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ซีที กลาส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 15,5229,5987,72835,111
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5,1893,2462,5509,096
สมุทรสาคร 5322592071,085
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

9,9497,1415,94324,336
TSIC : 23109

23109 : การผลิตผลิตภัณฑ์แก้วอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

97610

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม CT GLASS CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น CT GLASS CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ซีที กลาส จำกัด

162/3 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท ซีที กลาส จำกัด

162/3 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้