แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส โฮลดิ้ง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส โฮลดิ้ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล LAZADA EXPRESS HOLDING COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558046090
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/03/2558 (6 ปี 4 เดือน 19 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
โทรศัพท์ 0926919959

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 100,000
มูลค่าบริษัท 27,570,840 บาท (27570.84% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 64202 : กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
วัตถุประสงค์ กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

อันดับธุรกิจ บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 163,68359,589310,1988,372
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,7262,0324,741982
กรุงเทพมหานคร 66,36526,733149,3094,916
หมวดธุรกิจ : K

K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

102,23439,646193,6636,307
TSIC : 64202

64202 : กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

797769738523

เครดิตทางการค้า บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส โฮลดิ้ง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

ดัชนีชี้วัดสภาพคล่องทางการเงิน “TBS CCC Index”

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 163,68359,589310,1988,372
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,7262,0324,741982
กรุงเทพมหานคร 66,36526,733149,3094,916
หมวดธุรกิจ : K

K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

102,23439,646193,6636,307
TSIC : 64202

64202 : กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

797769738523

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม LAZADA EXPRESS HOLDING COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น LAZADA EXPRESS HOLDING COMPANY LIMITED

ดัชนีชี้วัดสภาพคล่องทางการเงิน “TBS CCC Index”

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส โฮลดิ้ง จำกัด

689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ ชั้น 28 ห้องเลขที่ 2810 ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส โฮลดิ้ง จำกัด

689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ ชั้น 28 ห้องเลขที่ 2810 ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 5 พฤษภาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้