แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ร่มโพธิ์ทอง บัดดี้ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ร่มโพธิ์ทอง บัดดี้ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล ROMPOTHONG BUDDY FURNITURE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558131151
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 14 ส.ค. 2558 (7 ปี 3 เดือน 28 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ร่มโพธิ์ทอง บัดดี้ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 3,000,000
มูลค่าบริษัท -2,151,466 บาท (-71.72% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46494 : การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ และซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ทูดีไซน์ จำกัด

ไฟน์ ทเวนตี้ซิกซ์ จำกัด

ที.โอ.เอ็ม. เพอร์เฟคท์ แล็บ จำกัด

เอส ที บี บิซิเนส

อันดับธุรกิจ บริษัท ร่มโพธิ์ทอง บัดดี้ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46494

46494 : การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน

เครดิตทางการค้า บริษัท ร่มโพธิ์ทอง บัดดี้ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ร่มโพธิ์ทอง บัดดี้ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46494

46494 : การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ROMPOTHONG BUDDY FURNITURE COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ROMPOTHONG BUDDY FURNITURE COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ร่มโพธิ์ทอง บัดดี้ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

330/5 ถนนตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ร่มโพธิ์ทอง บัดดี้ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

330/5 ถนนตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้