แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอซ สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอซ สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล ACE STAR INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559035458
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 29 ก.พ. 2559 (5 ปี 10 เดือน 24 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอซ สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 161,645 บาท (8.08% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46313 : การขายส่งผักและผลไม้
วัตถุประสงค์ การขายส่งผักและผลไม้
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ริมปิงออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด

เอ. ไอ. ที. อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ดี สตาร์ ฟรุต จำกัด

โชคเพิ่มทวีทรัพย์ อินเตอร์เทรด จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอซ สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 118,635222,922315,509314,208
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 53,80484,095115,269107,033
กรุงเทพมหานคร 47,48681,369120,568124,856
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

73,352129,149174,216185,409
TSIC : 46313

46313 : การขายส่งผักและผลไม้

4414941,081644

เครดิตทางการค้า บริษัท เอซ สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอซ สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 118,635222,922315,509314,208
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 53,80484,095115,269107,033
กรุงเทพมหานคร 47,48681,369120,568124,856
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

73,352129,149174,216185,409
TSIC : 46313

46313 : การขายส่งผักและผลไม้

4414941,081644

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ACE STAR INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ACE STAR INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอซ สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

42 ซอยเพชรเกษม 21 ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เอซ สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

42 ซอยเพชรเกษม 21 ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้