แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สมาร์ท พลัส เทคโนโลยี จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สมาร์ท พลัส เทคโนโลยี จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SMART PLUS TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559130299
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 22 ส.ค. 2559 (7 ปี 11 เดือน 4 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

คะแนนทางการเงิน

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สมาร์ท พลัส เทคโนโลยี จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

188,576 บาท (18.86% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47612 : ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ 3 ซอยรามคำแหง 118 แยก 46-4 ถนนรามคำแหง สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

อันดับธุรกิจ บริษัท สมาร์ท พลัส เทคโนโลยี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47612

47612 : ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน

บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ไม่ปรากฏข้อมูล

เครดิตทางการค้า บริษัท สมาร์ท พลัส เทคโนโลยี จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สมาร์ท พลัส เทคโนโลยี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47612

47612 : ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน

บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ไม่ปรากฏข้อมูล

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SMART PLUS TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SMART PLUS TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สมาร์ท พลัส เทคโนโลยี จำกัด

3 ซอยรามคำแหง 118 แยก 46-4 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท สมาร์ท พลัส เทคโนโลยี จำกัด

3 ซอยรามคำแหง 118 แยก 46-4 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้