แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท คาซ่า โปรเจคท์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท คาซ่า โปรเจคท์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล CASA PROJECT COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559133778
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 26 ส.ค. 2559 (5 ปี 9 เดือน 7 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0619895654
อีเมล info.coffee101@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท คาซ่า โปรเจคท์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 732,415 บาท (73.24% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 56101 : การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
วัตถุประสงค์ การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เน้น เน้น ออฟฟิเชียล จำกัด

อิตาลิโอ จำกัด

พอวา เรสเตอรองต์ จำกัด

คาเนคิ เจแปนนิส ฟู๊ด จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท คาซ่า โปรเจคท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 321,699458,139226,513511,091
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 11,02811,6823,92119,535
กรุงเทพมหานคร 126,897168,83684,014192,673
หมวดธุรกิจ : I

I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

196,273259,212132,063290,410
TSIC : 56101

56101 : การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร

5,6075,8162,0248,799

เครดิตทางการค้า บริษัท คาซ่า โปรเจคท์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท คาซ่า โปรเจคท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 321,699458,139226,513511,091
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 11,02811,6823,92119,535
กรุงเทพมหานคร 126,897168,83684,014192,673
หมวดธุรกิจ : I

I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

196,273259,212132,063290,410
TSIC : 56101

56101 : การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร

5,6075,8162,0248,799

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม CASA PROJECT COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น CASA PROJECT COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท คาซ่า โปรเจคท์ จำกัด

2467/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท คาซ่า โปรเจคท์ จำกัด

2467/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้