แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล DUSDEESURAPOT HOLDING COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559179379
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 15 พ.ย. 2559 (5 ปี 7 เดือน 14 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 50,050,000
มูลค่าบริษัท 56,476,965 บาท (112.84% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 64202 : กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
วัตถุประสงค์ บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

วัฒนโชติ จำกัด

ยูนีเซ็นทรัล จำกัด

ซีแอนด์เอส ซี จำกัด

เอ็ม ไอ บี โฮลดิ้ง 3 จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 34,0072,950254,13256,657
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 7804234,8132,853
กรุงเทพมหานคร 14,0241,80895,14927,274
หมวดธุรกิจ : K

K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

21,1592,302148,14938,375
TSIC : 64202

64202 : กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

2692091,0011,381

เครดิตทางการค้า บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 34,0072,950254,13256,657
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 7804234,8132,853
กรุงเทพมหานคร 14,0241,80895,14927,274
หมวดธุรกิจ : K

K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

21,1592,302148,14938,375
TSIC : 64202

64202 : กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

2692091,0011,381

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม DUSDEESURAPOT HOLDING COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น DUSDEESURAPOT HOLDING COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด

601 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด

601 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้