แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PH CAPITAL COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560022453
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 ก.พ. 2560 (7 ปี 3 เดือน 14 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

คะแนนทางการเงิน

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 780,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

671,060,055 บาท (86.03% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 56101 : การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ขายอาหารและเครื่องดื่ม

อันดับธุรกิจ บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : I

I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

TSIC : 56101

56101 : การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร

เครดิตทางการค้า บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : I

I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

TSIC : 56101

56101 : การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PH CAPITAL COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PH CAPITAL COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด

26/24-25 อาคารอรกานต์ ชั้นที่ 8, 15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด

26/24-25 อาคารอรกานต์ ชั้นที่ 8, 15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้