แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อะไลน์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อะไลน์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล ALIGN TECHNOLOGY (THAILAND) COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560049025
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 24 มี.ค. 2560 (5 ปี 2 เดือน 7 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อะไลน์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 110,000,000
มูลค่าบริษัท 215,487,994 บาท (195.9% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
วัตถุประสงค์ การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

กริโฟลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท อะไลน์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 9,335579,88010,29619,623
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,679199,1483,0644,154
กรุงเทพมหานคร 4,379226,1295,67310,446
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

6,148339,2717,81813,951
TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

903,211140132

เครดิตทางการค้า บริษัท อะไลน์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อะไลน์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 9,335579,88010,29619,623
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,679199,1483,0644,154
กรุงเทพมหานคร 4,379226,1295,67310,446
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

6,148339,2717,81813,951
TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

903,211140132

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ALIGN TECHNOLOGY (THAILAND) COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ALIGN TECHNOLOGY (THAILAND) COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อะไลน์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 18 ยูนิตที่ 18-02 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท อะไลน์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 18 ยูนิตที่ 18-02 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้