แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท รักษ์ไหม(ไทยแลนด์) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท รักษ์ไหม(ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล RAKMAI(THAILAND) CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562021462
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 1 ก.พ. 2562 (3 ปี 6 เดือน 13 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

024513698
โทรสาร

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

024513698
เว็บไซต์ http://www.baanrakmai.com/
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

rakmainaja@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท รักษ์ไหม(ไทยแลนด์) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท -229,831 บาท (-22.98% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47721 : ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
วัตถุประสงค์ ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์

อันดับธุรกิจ บริษัท รักษ์ไหม(ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47721

47721 : ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์

เครดิตทางการค้า บริษัท รักษ์ไหม(ไทยแลนด์) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท รักษ์ไหม(ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47721

47721 : ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม RAKMAI(THAILAND) CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น RAKMAI(THAILAND) CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท รักษ์ไหม(ไทยแลนด์) จำกัด

9/285 ซอยพระราม2ซอย74 ถนนพระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท รักษ์ไหม(ไทยแลนด์) จำกัด

9/285 ซอยพระราม2ซอย74 ถนนพระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้