แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท พัชร์ ฟู้ด อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท พัชร์ ฟู้ด อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PHAT FOOD INTELLIGENCE CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562114762
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 2 ก.ค. 2562 (3 ปี 1 เดือน 13 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0879248954
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

ddpaussara@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท พัชร์ ฟู้ด อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 130,000,000
มูลค่าบริษัท 125,818,867 บาท (96.78% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิต และถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร ผลิตอาหารทางการแพทย์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ไชโยเจริญฟู้ด จำกัด

ถายซิงพืชผล จำกัด

ลองยังฟู้ด จำกัด

ซุปเปอร์ลิเซียส จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท พัชร์ ฟู้ด อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เครดิตทางการค้า บริษัท พัชร์ ฟู้ด อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท พัชร์ ฟู้ด อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PHAT FOOD INTELLIGENCE CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PHAT FOOD INTELLIGENCE CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท พัชร์ ฟู้ด อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด

132 ห้องเลขที่ 4104 ซอยพหลโยธิน 69 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท พัชร์ ฟู้ด อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด

132 ห้องเลขที่ 4104 ซอยพหลโยธิน 69 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้