แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอ.อี.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์เซส จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอ.อี.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์เซส จำกัด

ชื่อนิติบุคคล A.E.S.ENTERPRISES CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562158956
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 12 ก.ย. 2562 (2 ปี 4 เดือน 18 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 024574314
อีเมล saowanee.r@aesen.co.th

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอ.อี.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์เซส จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,500,000
มูลค่าบริษัท -1,309,697 บาท (-52.39% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 45302 : การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการจำหน่ายยางรอง ยางในและยางนอกรถ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ธนายางพาณิชย์จำกัด

โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด

จ.เจริญชัย บิ๊กไบค์ จำกัด

ศิรินทร์ยางยนต์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ.อี.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์เซส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 35,29078,17324,23267,541
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 16,37825,9177,95819,395
กรุงเทพมหานคร 14,61233,50612,28632,170
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

21,98150,44417,59445,476
TSIC : 45302

45302 : การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

205522140311

เครดิตทางการค้า บริษัท เอ.อี.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์เซส จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ.อี.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์เซส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 35,29078,17324,23267,541
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 16,37825,9177,95819,395
กรุงเทพมหานคร 14,61233,50612,28632,170
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

21,98150,44417,59445,476
TSIC : 45302

45302 : การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

205522140311

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม A.E.S.ENTERPRISES CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น A.E.S.ENTERPRISES CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอ.อี.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์เซส จำกัด

222/70 ถนนราชพฤกษ์ บางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เอ.อี.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์เซส จำกัด

222/70 ถนนราชพฤกษ์ บางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้