แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด

ชื่อนิติบุคคล ASIA ERA ONE CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562180803
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 21 ต.ค. 2562 (2 ปี 1 เดือน 19 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
อีเมล napat.s@asiaeraone.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 7,780,000,000
มูลค่าบริษัท 3,905,064,470 บาท (50.19% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 71103 : กิจกรรมงานธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาและการให้คำปรึกษาที่ เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ การก่อสร้างและบริหารโครงการเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ทิพพิคัล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ควอนโต้ จำกัด

ศรีสะเกษไอทีคอมพิวเตอร์ จำกัด

โฮมออฟฟิศเทรด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 178,944565,513396,7331,657
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8,66545,92829,73644
กรุงเทพมหานคร 70,770222,614201,7921,210
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

109,896332,113255,4401,400
TSIC : 71103

71103 : กิจกรรมงานธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาและการให้คำปรึกษาที่ เกี่ยวข้อง

38154681

เครดิตทางการค้า บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

ดัชนีชี้วัดสภาพคล่องทางการเงิน “TBS CCC Index”

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 178,944565,513396,7331,657
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8,66545,92829,73644
กรุงเทพมหานคร 70,770222,614201,7921,210
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

109,896332,113255,4401,400
TSIC : 71103

71103 : กิจกรรมงานธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาและการให้คำปรึกษาที่ เกี่ยวข้อง

38154681

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ASIA ERA ONE CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ASIA ERA ONE CO., LTD.

ดัชนีชี้วัดสภาพคล่องทางการเงิน “TBS CCC Index”

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด

18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด

18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้