แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท พุมเรียง เฟรช ฟู้ด จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท พุมเรียง เฟรช ฟู้ด จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PHUMRIANG FRESH FOOD CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563166839
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 12 พ.ย. 2563 (1 ปี 6 เดือน 8 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 027339005
อีเมล tcggrp99@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท พุมเรียง เฟรช ฟู้ด จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 10,000,000
มูลค่าบริษัท 2,359,664 บาท (23.6% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ กิจการผลิตรับซื้อ-ขาย อาหารสด อาหารแห้ง อาหารกึ่งสำเร็จรูป และอาหารแปรรูปทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ธนิยา เทรดดิ้ง

พันแสน พัฒนาคอมเมิร์ซ จำกัด

นาทอง บิสซิเนส (2017) จำกัด

บุญพาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท พุมเรียง เฟรช ฟู้ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 493,126458,000586,243355,025
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 67,68657,37576,35151,704
กรุงเทพมหานคร 189,272168,778229,727138,934
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

288,035259,130343,714207,631
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

9799121,242559

เครดิตทางการค้า บริษัท พุมเรียง เฟรช ฟู้ด จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท พุมเรียง เฟรช ฟู้ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 493,126458,000586,243355,025
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 67,68657,37576,35151,704
กรุงเทพมหานคร 189,272168,778229,727138,934
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

288,035259,130343,714207,631
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

9799121,242559

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PHUMRIANG FRESH FOOD CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PHUMRIANG FRESH FOOD CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท พุมเรียง เฟรช ฟู้ด จำกัด

2634 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท พุมเรียง เฟรช ฟู้ด จำกัด

2634 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้