แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ชื่อนิติบุคคล SIAM FOOD PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107536000072
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บมจ.81
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 10 ก.พ. 2536 (29 ปี 10 เดือน 8 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 300,000,000
มูลค่าบริษัท 1,765,831,449 บาท (588.61% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10302 : การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้น
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด

มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10302

10302 : การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

เครดิตทางการค้า บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10302

10302 : การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SIAM FOOD PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SIAM FOOD PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้