แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ชื่อนิติบุคคล SIAM FOOD PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107536000072
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บมจ.81
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 10 ก.พ. 2536 (28 ปี 11 เดือน 28 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 300,000,000
มูลค่าบริษัท 1,654,664,134 บาท (551.55% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10302 : การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง
วัตถุประสงค์ สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้น
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด

มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อาหารสากล จำกัด (มหาชน)

ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

อันดับธุรกิจ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 2,302566,142566,4463,368
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,04973,74473,8191,147
กรุงเทพมหานคร 1,289223,011223,2342,223
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,659332,576332,8252,695
TSIC : 10302

10302 : การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

697994

เครดิตทางการค้า บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 2,302566,142566,4463,368
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,04973,74473,8191,147
กรุงเทพมหานคร 1,289223,011223,2342,223
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,659332,576332,8252,695
TSIC : 10302

10302 : การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

697994

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SIAM FOOD PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SIAM FOOD PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้