แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อนิติบุคคล MAHAPHANT FIBRE-CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107536001010
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บมจ.175
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 14 ก.ย. 2536
สถานภาพกิจการ ควบเป็น เฌอร่า จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2555 , 2556 , 2557 , 2558 , 2559
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

คะแนนทางการเงิน

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 470,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

2,746,237,829 บาท (584.31% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 23954 : การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์

อันดับธุรกิจ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นครปฐม
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 23954

23954 : การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์

บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ไม่ปรากฏข้อมูล

เครดิตทางการค้า บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นครปฐม
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 23954

23954 : การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์

บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ไม่ปรากฏข้อมูล

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MAHAPHANT FIBRE-CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MAHAPHANT FIBRE-CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

99 หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

ที่อยู่ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

99 หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้