แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

ชื่อนิติบุคคล THAI THEPAROS FOOD PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107536001265
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บมจ.200
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 21 ต.ค. 2536 (28 ปี 3 เดือน 15 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 600,000,000
มูลค่าบริษัท 2,622,126,729 บาท (437.02% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10772 : การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ
วัตถุประสงค์ เครื่องปรุงรส
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

จิ้วฮวด จำกัด

อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด

สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 1,6266873952,334
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 761255156788
สมุทรปราการ 1114731154
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,2035643401,926
TSIC : 10772

10772 : การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ

2222

เครดิตทางการค้า บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 1,6266873952,334
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 761255156788
สมุทรปราการ 1114731154
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,2035643401,926
TSIC : 10772

10772 : การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ

2222

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THAI THEPAROS FOOD PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THAI THEPAROS FOOD PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

208 หมู่ที่ 6 ถนนท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

208 หมู่ที่ 6 ถนนท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้