แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SUREE INTERFOODS CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745538001460
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.สค.1417
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 23 มิ.ย. 2538 (27 ปี 1 เดือน 27 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 235,000,000
มูลค่าบริษัท 1,185,953,688 บาท (504.66% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10772 : การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ
วัตถุประสงค์ ผลิตเครื่องปรุงรส เช่น ผลิตน้ำจิ้ม กะทิ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

จิ้วฮวด จำกัด

อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10772

10772 : การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ

เครดิตทางการค้า บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10772

10772 : การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SUREE INTERFOODS CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SUREE INTERFOODS CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

11/13 หมู่ที 3 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

11/13 หมู่ที 3 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้