แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อนิติบุคคล NUTRIX PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107546000199
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 40854600020
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 30 ก.ค. 2546 (18 ปี 10 เดือน 8 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 110,000,000
มูลค่าบริษัท 0 บาท (0% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10801 : การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง
วัตถุประสงค์ ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เพ็ทซอรัส จำกัด

สยาม เพ็ท โปรดักส์ จำกัด

เจเอสวาย อินโนเวชั่น จำกัด

ดี.เค. การเกษตร (2019) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 171,81899,10888,164171,829
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 18,38111,63011,52620,467
กรุงเทพมหานคร 59,01931,41430,53359,029
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

88,42549,11346,22188,436
TSIC : 10801

10801 : การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง

40282346

เครดิตทางการค้า บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 171,81899,10888,164171,829
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 18,38111,63011,52620,467
กรุงเทพมหานคร 59,01931,41430,53359,029
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

88,42549,11346,22188,436
TSIC : 10801

10801 : การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง

40282346

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม NUTRIX PUBLIC COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น NUTRIX PUBLIC COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)

55 ซอยเสรีไทย 87 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)

55 ซอยเสรีไทย 87 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้